Algemene Voorwaarden

Om achteraf misverstanden te voorkomen adviseren wij u om voorafgaand aan een afspraak onze Algemene Voorwaarden te lezen.

Aanvaarding

Het maken van een afspraak betekent dat u akkoord gaat met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

Leef Leer Lach Hypnotherapie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 64062864.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak door de cliënt. Leef Leer Lach Hypnotherapie is gerechtigd cliënten te weigeren.

2.2 Annulering van een afspraak c.q. sessie dient uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak heeft Leef Leer Lach Hypnotherapie het recht, ongeacht de reden van annulering, 50% van het geldende tarief bij de cliënt in rekening te brengen. Bij het niet verschijnen op een afspraak wordt de volledige sessie in rekening gebracht.

3. Privacy

3.1 Leef Leer Lach Hypnotherapie zal de gegevens van de cliënt nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen.

4. Prijzen

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2 Leef Leer Lach Hypnotherapie kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Betalingen

Betaling geschiedt voorafgaand aan de sessie via bankoverschrijving of gepast contant (geen pin mogelijk).

6. Garantie

Niet iedereen reageert op dezelfde manier op de sessies, net zomin als op medicijnen. Geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. Wij kunnen u enkel garanderen dat wij onze uiterste best doen om u te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij uzelf.

7. Aansprakelijkheid

Leef Leer Lach Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van cliënten of derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk en geestelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Leef Leer Lach Hypnotherapie tegen alle aanspraken van derden terzake.

8. Overmacht

Leef Leer Lach Hypnotherapie heeft in geval van iedere vorm van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de aanmelding van een cliënt op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door dit schriftelijk aan de cliënt mee te delen en zulks zonder dat Leef Leer Lach Hypnotherapie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Het recht tot stoppen van de sessie/behandeling

De cliënt behoudt ten alle tijden het recht om de hypnotherapie te stoppen. Indien tijdens de behandeling blijkt dat er onvoldoende motivatie bij de cliënt aanwezig is, behoud Leef Leer Lach Hypnotherapie eveneens het recht om de behandeling te stoppen.

10. Klachtenregeling conform Wkkgz

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners verplicht ingediende klachten af te wikkelen conform de WKKGZ. Hypnotherapeuten en hypnose-coaches vallen onder de werking van de WKKGZ. Global Network Group | IHR Register past de WKKGZ toe op IHR practitioners die onder de WKKGZ vallen. Meer informatie vind u op de website van het IHR Register.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.