Behandelovereenkomst voor psychosociale hypnotherapie

 

De ondergetekenden:

Cliënt
Voor en achternaam cliënt:    ………………………………………………….
Geboortedatum: …………..

en

Praktijk
Leef Leer Lach hypnotherapie en coaching, Pastoor Heerkensdreef 12c, te Valkenswaard, vertegenwoordigd door Linda Buelens, geboren 20 juli 1966

komen het volgende overeen:

  • de praktijk biedt aan de cliënt de benodigde behandeling of begeleiding;
  • cliënt geeft de behandelaar naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst nodig heeft (WGBO, artikel 452). In dit kader zij opgemerkt dat alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts en/of specialist, voor verantwoordelijkheid komen van de cliënt;
  • De cliënt geeft toestemming aan praktijk om vooraf informatie in te winnen en gedurende de behandeling of achteraf verslag te doen aan de huisarts, specialist of collega therapeut. 
  • deze overeenkomst start op de datum van ondertekening;
  • de overeenkomst kan op ieder moment door de cliënt worden beëindigd, in bijzondere gevallen kan de therapeut de overeenkomst beëindigen met opgaaf van redenen en cliënt doorverwijzen naar een andere hulpverlener;
  • voor de behandelingen gelden de tarieven zoals deze op de website zijn vermeld. Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden inclusief de annuleringsvoorwaarden en de betalingsvoorwaarden, van toepassing. Deze zijn te vinden op lelela.nl/contact/algemene-voorwaarden/. Afzeggen van de afspraak dient minstens 2 werkdagen van tevoren te geschieden.

Bij deze behandelingsovereenkomst hoort de bijlage inzake gegevens voor uitwisseling informatie.

Door ondertekening van deze behandelovereenkomst, verklaart cliënt kennis te hebben genomen van de inhoud van de behandelingsovereenkomst en de bijlage en hiermee akkoord te gaan.

De cliënt                                             De praktijk (therapeut)                       Datum en plaats                                                        

……………………………..                …………………………                      Valkenswaard,……………                         

                          

Clienttevredenheidsonderzoek

Heeft u er bezwaar tegen dat uw e-mailadres wordt doorgegeven voor een cliënt-tevredenheidsonderzoek? Ja/Nee

Klachten

Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Wij verzoeken u zich dan in eerste instantie te wenden tot de therapeut en de praktijk.

De praktijk is tevens aangesloten bij de beroepsvereniging en u kunt zich voor vragen over klachten over de behandeling tevens wenden tot de NBVH, https://hypnotherapie.nl/nbvh/.

Inschrijven tips, blogs en inspiratie Lelela